:: Welcome to GENCO ::
 
 
 
 
Investor Relations
.........................................
Human Resource Department
............................................
Administrator
การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ก่อให้เกิดกากของเสียจากกระบวนการผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหากไม่มีการควบคุมดูแลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง กากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการผลิตสินค้าอุปโภคของโรงงานอุตสาหกรรม เหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาเป็นอันตราย ต่อสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทย จากความมุ่งหวังของภาครัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหา การจัดการกากอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถ แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดตั้งบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ เจนโก้ ขึ้นเพื่อ เป็นกลไกสำคัญในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับผลกระทบจากกากอุตสาหกรรมที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปี 2537 ที่ เจนโก้ ถูกจัดตั้งขึ้นในฐานะบริษัทจำกัด จนกระทั่งเติบโตเป็นบริษัทมหาชนในปัจจุบันโดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ร่วมถือหุ้นหลักของเจนโก้ เพื่อกำกับดูแลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและ ประชาชนทั่วไป ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน1,122,297,625 บาท โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ เจนโก้ ประกอบด้วยประชาชนและนักลงทุนทั่วไปจำนวน 85.29% กระทรวงอุตสาหกรรม 13.37% และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 1.34%

ทุนจดทะเบียน1,122,297,625 บาท (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) 
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว1,122,297,625 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 บาท

  ขยาย
  กระทรวงอุตสาหกรรม  13.37%
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1.34%
  เอกชน และประชาชนทั่วไป 85.29%

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารและจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

พันธกิจ (MISSION)

  • ธำรงรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ ในความเป็นผู้นำของการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม
  • รักษามาตรฐานในการบำบัดและกำจัดของเสียอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล
  • ธำรงรักษาชื่อเสียงของผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ
  • พัฒนาสายธุรกิจใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับสายธุรกิจปัจจุบันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจร
  • ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนและสังคม
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1.

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

2.

นายประกอบ วิวิธจินดา

รองประธานกรรมการ

3.

นายอังคณี วรทรัพย

กรรมการ

4.

นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ

กรรมการ

5.

พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์

กรรมการ

6.

นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์

กรรมการ

7.

นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท

กรรมการ

8.

นายอัศวิน วิภูศิริ

กรรมการ

9.

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ

กรรมการ

10.

นายบุรินทร์ อมรพิชิต

กรรมการ


1.

นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

ประธานที่ปรึกษา

2.

นายถวิล ไพรสณฑ์

ที่ปรึกษา


1.

นายอังคณี วรทรัพย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ

กรรมการตรวจสอบ

3.

พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์

กรรมการตรวจสอบ


1.

นายอัศวิน วิภูศิริ

ประธานกรรมการบริหาร

2.

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ

กรรมการบริหาร

3.

นายบุรินทร์ อมรพิชิต

กรรมการบริหาร


1.

นายอังคณี วรทรัพย์

ประธาน

2.

นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.

พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

1.

นายอัศวิน  วิภูศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.

นายบุรินทร์ อมรพิชิต

กรรมการผู้จัดการ

3.

นางสาวปัญญา พลพิพัฒน

รองกรรมการผู้จัดการ

 
 
 
Copyright © General Environmental Conservation Public l Privacy l Policy l Rule & Reguration