:: Welcome to GENCO ::
 
 
 
 
Investor Relations
.........................................
Human Resource Department
............................................
Administrator
โครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพชุนชนประจำปี 2556
วันที่ 2 มีนาคม 2556
บริเวณชุมชนแสมดำ ซอย 11
ดาวน์โหลดภาพ
ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของเจนโก้ร่วมกับโรงเรียนวัดแสมดำ
ณ.อุทยาแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2556
ดาวน์โหลดภาพ
   
ต้อนรับนักศักษาเข้าดูงานที่ศูนย์แสมดำ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
ดาวน์โหลดภาพ
ต้อนรับนักศักษาเข้าดูงานที่ศูนย์แสมดำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
ดาวน์โหลดภาพ
   
ต้อนรับนักศักษาเข้าดูงานที่ศูนย์แสมดำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ดาวน์โหลดภาพ
จัดกิจกรรมงานกีฬาสีและร่วมสังสรรค์วันปีใหม่
วันที่ 5 มกราคม 2556
ณ.ศูนย์แสมดำ
ดาวน์โหลดภาพ
   
ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนวัดแสมดำ
วันที่ 11 มกราคม 2556
ณ.โรงเรียนวัดแสมดำ
ดาวน์โหลดภาพ
คณะผู้บริหารเข้าอวยพรปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ

ดาวน์โหลดภาพ
   
โครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพชุนชนประจำปี
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555
บริเวณชุมชนศูนย์ราชบุรี ณ.ชุมชนหนองยายกะตา
ดาวน์โหลดภาพ

งานนวัตกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมสีเขียวประจำปี 2555

วันที่ 17 -18 ตุลาคม 2555
รับรางวัลมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดภาพ

 

 

โครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพชุนชนประจำปี
วันที่ 8 กันยายน 2555
บริเวณชุมชนศูนย์ราชบุรี ณ.วัดห้วยปลาดุก
ดาวน์โหลดภาพ
ต้อนรับนักศักษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เข้าดูงานที่ศูนย์แสมดำ
วันที่ 15 สิงหาคม 2555
ดาวน์โหลดภาพ
   
โครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพชุนชนประจำปี
วันที่ 30 มิถุนายน 2555
บริเวณชุมชนแสมดำ ซอย 11
ดาวน์โหลดภาพ
การประชุมเชิงปฎิบัติการด้านการขนส่งประจำปี 2555
ร่วมกับบริษัท เจนเนอรอลโลจิสติกส์ จำกัด
วันที่ 20 พฤษภาคม 2555
ดาวน์โหลดภาพ
     

หน้า :1 I 2
:: TOP ::