:: Welcome to GENCO ::
 
 
 
 
Investor Relations
.........................................
Human Resource Department
............................................
Administrator
     

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
วันที่ 29 เมษายน 2559
ดาวน์โหลดภาพ

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ
วันที่ 5 มีนาคม 2559
ดาวน์โหลดภาพ

     
พิธีลงนามสัญญาสั่งซื้อเครื่องจักรผลิตเชื้อเพลิงพลังงาน “โครงการผลิตเชื้อเพลิงพลังงานจากกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย”
วันที่ 27 มกราคม 2559
ดาวน์โหลดภาพ
งานออกบูธ โครงการเปิดตัวโครงการจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการ
จัดการกากอุตสาหกรรม

วันที่ 27 มกราคม 2559
ดาวน์โหลดภาพ
     
“งานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม” ที่ศูนย์บำบัดกากแสมดำ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลดภาพ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลดภาพ
     
“การตรวจสอบสภาพศูนย์บำบัดกากแสมดำและศูนย์วิจัย และพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี”
วันที่ 15 ตุลาคม 2558
ดาวน์โหลดภาพ
ขอแสดงความยินดี นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่ 14 ตุลาคม 2558
ดาวน์โหลดภาพ
     
จัดสัมมนาทางวิชาการแก่ “ผู้ประกอบการโรงงาน อุตสาหกรรม กับ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่น”โรงแรมเมเปิล
วันที่ 30 ตุลาคม 2557
ดาวน์โหลดภาพ
จัดสัมมนาทางวิชาการแก่ “ผู้ประกอบการโรงงาน อุตสาหกรรม กับ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่น”โรงแรมแมนฮัตตั้น
วันที่ 9 ตุลาคม 2557
ดาวน์โหลดภาพ
     
จัดสัมมนาทางวิชาการแก่ “ผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม กับ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่น”โรงแรมเอส. ดี. อเวนิว

วันที่ 23 กันยายน 2557
ดาวน์โหลดภาพ
แผนการฝึกซ้อมโต้ตอบและระงับเหตุฉุกเฉิน
ประจำปี 2557 เหตุการณ์สารเคมีหกรั่วไหล

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
ดาวน์โหลดภาพ
     
“โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
(Clean and Green City)”

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
ดาวน์โหลดภาพ
งานมอบรางวัลรางวัลบริษัทบริหารจัดการบำบัด
กากอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2557

วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
ดาวน์โหลดภาพ
     
งานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
วันที่ 29 เมษายน 2557
ดาวน์โหลดภาพ
จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2557
วันที่ 17 เมษายน 2557
ดาวน์โหลดภาพ
     
"โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ"
(Clean and Green City)

วันที่ 26 มีนาคม 2557
ดาวน์โหลดภาพ
โครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพชุนชนประจำปี 2557
วันที่ 22 มีนาคม 2557
บริเวณรอบศูนย์แสมดำ ซอย แสมดำ 11
ดาวน์โหลดภาพ
     
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะสาธารณสุขสตร์ เข้าเยี่ยมกระบวนการจัดการ กำจัดของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
ดาวน์โหลดภาพ
บริษัทแคลเรียน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์แสมดำและศูนย์ราชบุรี์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
ดาวน์โหลดภาพ
     
โรงพยาบาลมหาชัยเข้าเยี่ยมชมศูนย์แสมดำ
วันที่28 กุมภาพันธ์ 2557
ดาวน์โหลดภาพ
จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับเข้าโรงเรียนวัดแสมดำ
วันที่10 มกราคม 2557
ดาวน์โหลดภาพ
     

หน้า :1 I 2
:: TOP ::