:: Welcome to GENCO ::
 
 
 
 
Investor Relations
.........................................
Human Resource Department
............................................
Administrator

ธุรกิจการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นการให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ซึ่งรวมถึงการให้บริการจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งกากของเสียเพื่อนำไปบำบัดหรือกำจัด บริษัทฯ มีศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม ได้แก่ ศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมราชบุรี /ศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ระบบการบำบัดและกำจัดกากของเสีย มีดังนี้
   

 

ห้องปฏิบัตการวิเคราะห์
บริษัทฯได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของเสียโดยเก็บจากตัวอย่างของเสีย จากโรงงานลูกค้ามาทำการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เพื่อหาคุณสมบัติและวิธีการบำบัดกำจัดมลพิษที่มีอยู่ทั้งที่เป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตรายโดย วิเคราะห์ทั้งกายภาพและเคมีรวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการของศูนย์บำบัดและกำจัดกากของบริษัทฯ เพื่อจัดการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องและ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของชุมชน  ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน
   

 

กระบวนการบําบัดน้ำาเสีย
เป็นการบำบัดน้ำเสียหรือกากตะกอนที่เป็นของเหลวที่เกิด จากโรงงานชุบโลหะ โรงงานฟอกย้อม และโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยนำเอาน้ำเสียผ่านกระบวนการบำบัดด้วยวิธีทางเคมี-ฟิสิกส์และ ชีวภาพจนกว่าจะได้เกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดไว้ส่วนกากตะกอนที่เกิดจากการบำบัดจะถูกนำไปปรับเสถียรและฝังกลบยังหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยต่อไป
   

 

กากของเสียอันตราย
เป็นระบบการจัดการกากของเสียที่เป็นอันตราย  โดยการนำเอากากที่เป็นอันตรายไปทำการปรับเสถียรเพื่อลดความเป็นพิษ ด้วยวิธีปรับสภาพความเป็นกรดด่างของกากของเสียให้มีค่าเป็นกลาง จากนั้นจึงนำไปฝังกลบในหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย

   

 

ระบบการฝังกลบอย่างปลอดภัย
เป็นการฝังกลบอย่างปลอดภัยจะใช้สำหรับฝังกลบของเสียจากอุตสาหกรรม ที่ไม่เป็นอันตรายและของเสียอันตรายที่ผ่านกระบวนการปรับเสถียรและทำให้เป็นของแข็ง ในการก่อสร้างหลุมฝังกลบบริษัทฯได้นำเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการฝังกลบกากของเสียอันตราย โดยออกแบบให้เป็นหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยซึ่งสามารถ ป้องกันมิให้น้ำและกากของเสียที่อยู่ในหลุมสามารถซึมออกไปสู่ภายนอกได้หลุม ฝังกลบอย่างปลอดภัยนี้จะแตกต่างกับหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยทั่วไป พื้นของหลุม ฝังกลบอย่างปลอดภัยจะถูกบดอัดด้วยดินเหนียวจนกระทั่งมีอัตราการซึมผ่านของน้ำ เท่ากับ 1x10-7/วินาที และปูด้วยวัสดุกันซึมประเภทต่างๆ ถึง 8  ชั้น  ก่อนที่จะ นำกากของเสียไปฝังกลบ และเมื่อหลุมฝังกลบเต็มพื้นที่แล้วจะทำการปิดหลุมด้วยดินอัดแน่น ตามด้วยปูแผ่นยางหรือแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ทับด้วยดินอีกชั้นจาก นั้นจะปลูกพืชต้นไม้คลุมหลุมเพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน  นอกจากนั้น ด้านบนของหลุมฝังกลบจะต้องมีท่อระบายอากาศเพื่อระบายก๊าซที่เกิดขึ้นภายในออกสู่ภายนอก ด้านข้างของหลุมฝังกลบจะมีบ่อสังเกตการณ์การรั่วไหลออกสู่ภายนอกสองด้าน โดยต้องทำการเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อสังเกตการณ์ทั้งสองบ่อมาตรวจสอบปริมาณสารปนเปื้อนอย่างสม่ำเสมอ

 

ระบบหลุมฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล
เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกำจัดของเสียไม่อันตรายในขั้นตอนสุดท้าย  ซึ่งประเภทของของเสีย
ไม่อันตรายที่สามารถนำมาฝังกลบได้ในหลุมฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล เช่น เศษผ้า เศษกระดาษ เศษหนัง
ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ในส่วนของน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในหลุมฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล
ได้มีการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพเพื่อรองรับน้ำชะกากจากของเสียไม่อันตรายที่เกิดขึ้น
ภายในหลุมฝังกลบแบบ ถูกหลักสุขาภิบาล
   

 

ระบบเชื้อเพลิงผสม
เป็นการนำประโยชน์จากของเสียที่มีความร้อนมาใช้ โดยนำเอาของเสียดังกล่าวไปผ่านระบบผสมกากเชื้อเพลิงเพื่อได้เชื้อเพลิงทดแทนที่สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน ให้แก่กระบวนการผลิตที่ต้องใช้เชื้อเพลิงในการให้ความร้อนสูงโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

   

ระบบผลิตเชื้อเพลิงผสมจากกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย
โรงงานประกอบด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่เทคโนโลยี จากยุโรปและได้มาตรฐานสากลซึ่งเครื่องจักรนี้ผลิตโดยบริษัท BMH Technology Oy ประเทศฟินแลนด์ และเรียกชื่อเครื่อง จักรนี้ว่า “TYRANNOSAURUS” โดยมีกระบวนการดังนี้

   

 

ระบบขนส่ง
เป็นการให้บริการรับกากของเสียอุตสาหกรรมจากโรงงาน (ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย)เพื่อนำไปยังศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม ของบริษัทฯ (ผู้เก็บรวบรวมบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย) โดยการใช้ยานพาหนะขนส่ง(ผู้ขนส่งของเสียอันตราย)  ดังนั้นการขนส่งจึงมี บทบาทสำคัญด้วยเช่นกันและต้องใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเฉพาะ สำหรับการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมเท่านั้น  ดังเช่นกากที่เป็น ของแข็งจะใช้รถ Drum Truck หรือ Drum Trailer ซึ่งเป็นรถบรรทุก มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำหรับรถที่ใช้บรรทุกของเสียที่ เป็นของเหลวหรือน้ำเสียจะใช้รถ Tanker โดยรถทุกคันของบริษัทฯจะมี อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถ รวมทั้งติดระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Position System: GPS) ในรถทุกคัน  เพื่อเป็นการตรวจสอบและติดตามเส้นทางของการเดิน ทางที่ถูกต้อง เช่นความเร็วของรถ ระยะทาง ระยะเวลา เหล่านี้เป็นต้น
ในส่วนของพนักงานขับรถทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมด้าน ความปลอดภัยและได้รับใบอนุญาตขับรถประเภท 4 จากกรมการ ขนส่งทางบก โดยทุกเที่ยวของการขนส่งจะต้องมีใบกำกับการขนส่ง ของเสียอันตราย (Hazardous Waste Manifest) ซึ่งได้รับความเห็นชอบ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว
ประกอบด้วยโครงการที่พักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และอาคารชุดพักอาศัย โดยเน้นการพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก

ทาวน์เฮ้าส์ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้ระดับปานกลาง เป็นผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ใช้สอยพอเพียง และตั้งอยู่ในเขตชานเมือง สำหรับโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการแล้ว ได้แก่ โครงการบ้านนวรัตน์ (รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง) จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา จำนวน 100 ยูนิต ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการ และลูกค้าได้ทำการจองซื้อแล้วกว่าร้อยละ 50 ของยูนิตทั้งหมด

อาคารพาณิชย์ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้ระดับปานกลาง ผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยบนทำเลค้าขายในเขตชานเมือง สำหรับโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการแล้ว ได้แก่ โครงการเอเซียคอมเมอร์เชียล 1 ตั้งอยู่ในเขตบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่ 799 ตารางวา จำนวน 39 ยูนิต ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการ และลูกค้าได้ทำการจองซื้อแล้วกว่าร้อยละ 59 ของยูนิตทั้งหมด โครงการเอเซียคอมเมอร์เชียล 2 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบางบัวทองโฮมออฟฟิศ) ตั้งอยู่ในเขตบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่ 688 ตารางวา จำนวน 25 ยูนิต ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการ และลูกค้าได้ทำการจองซื้อแล้วกว่าร้อยละ 32 ของยูนิตทั้งหมด

อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูง ที่ต้องการที่พักอาศัยแบบทันสมัย เนื้อที่จำกัดแต่สามารถตอบสนองการใช้สอยได้อย่างคุ้มค่า เดินทางไปมาได้อย่างสะดวก สำหรับโครงการอาคารชุดของบริษัทฯ ได้แก่

โครงการเดอะเพลนเนอรี่ (The Plenary) ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 627 ตารางวา จำนวน 163 ยูนิต ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเปิดให้ลูกค้าที่สนใจทำการจองซื้อ
www.gencoproperty.com

 

 

 
Copyright © General Environmental Conservation Public l Privacy l Policy l Rule & Reguration