:: Welcome to GENCO ::
 
 
 
 
Investor Relations
.........................................
Human Resource Department
............................................
Administrator
   

 


กากของเสียอันตราย

เป็นระบบการจัดการกากของเสียที่เป็นอันตราย โดยการนำเอากากที่เป็นอันตรายไปทำการปรับเสถียร เพื่อลดความเป็นพิษด้วยวิธีปรับสภาพความเป็นกรดด่างของกากของเสีย ให้มีค่าเป็นกลางจากนั้นจึงนำไปฝังกลบในหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย

กากของเสียปนเปื้อนสารปรอท
เป็นระบบการจัดการกากของเสียที่ปนเปื้อนสารปรอท ขั้นตอนแรกจะต้องทำให้กากของเสียปนเปื้อนเหล่านั้นเป็นของแข็งด้วย วิธีการผสมปูนซีเมนต์เพื่อห่อหุ้มกากของเสีย ป้องกันการชะล้างซึ่งจะเปลี่ยนสภาพกากของเสียให้มีความเป็นพิษน้อยลง จากนั้นจึงนำไปฝังกลบในหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย

ขั้นตอนการปรับเสถียรและฝังกลบ
กากของเสียที่ผ่านการวิเคราะห์แบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่
1.ของแข็ง/ตะกอนกากอันตราย จะเข้าสู่ระบบปรับเสถียร เพื่อลดความเป็นพิษน้อยลงและทำให้เป็นของแข็งก่อน ที่จะนำไปฝังกลบในหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย
2.ของแข็ง/ตะกอนกากที่ไม่เป็นอันตราย จะนำไปฝังกลบในหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย

 

 

 
 
Copyright © General Environmental Conservation Public l Privacy l Policy l Rule & Reguration