:: Welcome to GENCO ::
 
 
 
 
Investor Relations
.........................................
Human Resource Department
............................................
Administrator
   

 

ระบบการฝังกลบอย่างปลอดภัย
การฝังกลบอย่างปลอดภัย จะใช้สำหรับฝังกลบของเสียจากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายและของเสียอันตราย ที่ผ่านกระบวนการปรับเสถียรและทำให้เป็นของแข็ง ในการก่อสร้างหลุมฝังกลบบริษัทฯได้นำเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการฝังกลบกากของเสียอันตราย โดยออกแบบให้เป็นหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยซึ่งสามารถป้องกันมิให้น้ำและกากของเสียที่อยู่ในหลุม สามารถซึมออกไปสู่ภายนอกได้ หลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยนี้จะแตกต่างกับหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยทั่วไป พื้นของหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยจะถูกบดอัดด้วยดินเหนียวจนกระทั่งมีอัตราการซึมผ่านของน้ำ เท่ากับ 1x10-7 ซม./วินาที และปูด้วยวัสดุกันซึมประเภทต่างๆ ถึง 8 ชั้น ก่อนที่จะนำกากของเสียไปฝังกลบและเมื่อหลุมฝังกลบเต็มพื้นที่แล้ว จะทำการปิดหลุมด้วยดินอัดแน่น ตามด้วยปูแผ่นยางหรือแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ทับด้วยดินอีกชั้นจาก นั้นจะปลูกพืชต้นไม้คลุมหลุมเพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน นอกจากนั้น ด้านบนของหลุมฝังกลบจะต้องมีท่อระบายอากาศเพื่อระบายก๊าซที่เกิดขึ้นภายในออกสู่ภายนอก ด้านข้างของหลุมฝังกลบจะมีบ่อสังเกตการณ์การรั่วไหลออกสู่ภาย นอกสองด้าน โดยต้องทำการเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อสังเกตการณ์ทั้งสองบ่อมาตรวจสอบปริมาณสารปนเปื้อนอย่างสม่ำเสมอ

องค์ประกอบที่สำคัญของระบบหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย
1. ระบบกันซึมใต้หลุม
2. ระบบรวบรวมน้ำชะ
3. ระบบรวบรวมก๊าซ
4. ระบบปิดคลุมบนหลุม
5. ระบบติดตามการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน

 

 

 
 
Copyright © General Environmental Conservation Public l Privacy l Policy l Rule & Reguration