:: Welcome to GENCO ::
 
 
 
 
Investor Relations
.........................................
Human Resource Department
............................................
Administrator

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดและกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม

แบบฟอร์ม
Customer Profile
Waste Profile
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ตัวอย่างของเสีย
ใบกำหนดการขนส่งกากอุตสาหกรรม
แบบขอเลขประจำตัว 13 หลัก
แบบคำขออนุญาตนำกากออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.1)
ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest)
ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.3)
แบบสอบถาม
แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ แสมดำ ปี 2561
แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ราชบุรี ปี 2561
แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจการเข้าเยี่ยมชมการบำบัดและทำลายที่ศูนย์ฯ
แสมดำและราชบุรี ปี 2561
   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2550
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547
   
ข้อแนะนำ
ข้อแนะนำในการคัดแยกบรรจุและจัดเก็บกากอุตสาหกรรม
เอกสารผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม กับ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และกฎหมายอื่นๆ
เอกสารตัวอย่างวิธีการแจ้งรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3)
คู่มือการใช้งาน” E-Manifest ผ่านมือถือ”
   
เอกสารแนะนำบริษัท
 

 

เอกสารแนะนำบริษัท
ดาวน์โหลดภาพ
 

 

 

 

เอกสารศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดราชบุรีราชบุรี

ดาวน์โหลดภาพ
 

 

 

 

วารสารเจนโก้ ฉบับปฐมฤกษ์
ดาวน์โหลดภาพ

 

   

 

 

 

 
Copyright © General Environmental Conservation Public l Privacy l Policy l Rule & Reguration