:: Welcome to GENCO ::
 
รายงานการกำกับดูแลกิจการ
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 
นโยบายบริษัท
 
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
 
งบการเงิน
 
รายงานประจำปี
 
รายงาน 56-1
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
 
สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 
 
 


หลักเกณฑ์การเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................


คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................
การเสนอเพิ่มวาระการประชุม
แบบ ก.
..................................................
การเสนอชื่อกรรมการ
แบบ ข.

(1)     เนื้อหาของเรื่องที่เสนอเพิ่มระเบียบวาระ

1.1     เรื่องที่จะสามารถเสนอเพิ่มเป็นระเบียบวาระการประชุม
-    เรื่องที่ไม่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
-    เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม
1.2     เรื่องที่ไม่สามารถเสนอเพิ่มเป็นระเบียบวาระการประชุม
-    เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
-    เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
-    เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์เพียงพอในการพิจารณา
-    เรื่องเดิมที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาแล้ว แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าไม่ควรจัดทำเป็นวาระเพิ่มเติม        

(2)     ขั้นตอนในการพิจารณาของบริษัทฯ

2.1     ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าต่อบริษัทฯ  โดยใช้แบบหนังสือเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า(แบบ ก.)  ตามเอกสารแนบท้ายนี้ หรืออาจแจ้งข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2502-0999 หรือส่งอิเล็กทรอนิคเมลล์ (E-mail) ไปที่ IR@genco.co.th ก่อนส่งต้นฉบับแบบ ก. ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
-    หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-    หลักฐานการแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลของให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบ ก.พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-    เอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)
-    กรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระขอให้จัดทำแบบ ก. 1 ใบ ต่อ 1 วาระการประชุม

2.2     เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองทั้งคุณสมบัติผู้นำเสนอวาระและเนื้อหาในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ต่อไป

2.3     การเพิ่มวาระการประชุมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะนำเสนอเป็นวาระประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป กรณีการเพิ่มวาระการประชุมใดๆ ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

 
Copyright © General Environmental Conservation Public l Privacy l Policy l Rule & Reguration