:: Welcome to GENCO ::
 
รายงานการกำกับดูแลกิจการ
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 
นโยบายบริษัท
 
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
 
งบการเงิน
 
รายงานประจำปี
 
รายงาน 56-1
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
 
สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 
 
 


หลักเกณฑ์การเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................


คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................
การเสนอเพิ่มวาระการประชุม
แบบ ก.
..................................................
การเสนอชื่อกรรมการ
แบบ ข.

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีขั้นตอนที่ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ยุ่งยากซ้ำซ้อน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการประชุม

ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น

 
Copyright © General Environmental Conservation Public l Privacy l Policy l Rule & Reguration