หลักเกณฑ์การเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................


คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................
การเสนอเพิ่มวาระการประชุม
แบบ ก.
..................................................
การเสนอชื่อกรรมการ
แบบ ข.
25 ธ.ค. 2557
Genco
แจ้งแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ
12 ธ.ค. 2557
Genco
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (GENCO-W1)
24 พ.ย.2557
Genco
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
24 พ.ย.2557
Genco
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
17 พ.ย.2557
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
14 พ.ย.2557
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย.2557
Genco
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
07 พ.ย.2557
Genco
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี พ.ศ.2558
17 ต.ค. 2557
Genco
แจ้งแต่งตั้งประธานและรองประธานกรรมการบริษัทฯ
01 ต.ค. 2557
Genco
แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ GENCO-W1 ครั้งที่ 1
30 ก.ย. 2557
Genco
แจ้งประธานกรรมการลาออก
19 ก.ย. 2557
Genco
แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนท่านที่ลาออก
12 ก.ย. 2557
Genco
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (GENCO-W1)
27 ส.ค. 2557
Genco
แจ้งกรรมการลาออก
15 ส.ค. 2557
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
14 ส.ค. 2557
Genco
แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนท่านที่ลาออก
14 ส.ค. 2557
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2557
Genco
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
07 ส.ค. 2557
Genco
แจ้งกรรมการลาออก
06 ส.ค. 2557
Genco
การเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย
04 ส.ค. 2557
Genco
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
27 พ.ค. 2557
Genco
ข้อกำหนดสิทธิและ Checklist RO ของ GENCO-W1
27 พ.ค. 2557
Genco
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: GENCO-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
21 พ.ค. 2557
Genco
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
14 พ.ค. 2557
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2557
14 พ.ค. 2557
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2557
Genco
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
07 พ.ค. 2557
Genco
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
29 เม.ย. 2557
Genco
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
08 เม.ย. 2557
Genco
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
08 เม.ย. 2557
Genco
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการทำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน
19 มี.ค. 2557
Genco
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพิ่มทุน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (เพิ่มเติมข้อมูล)
17 มี.ค. 2557
Genco
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพิ่มทุน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
05 มี.ค. 2557
Genco
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) 
03 มี.ค. 2557
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
03 มี.ค. 2557
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2557
Genco
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท งดจ่ายเงินปันผล กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
28 ก.พ. 2557
Genco
งบการเงินรายปี 2556
หน้า 1 l 2 l 3 I 4 I 5