หลักเกณฑ์การเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................


คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................
การเสนอเพิ่มวาระการประชุม
แบบ ก.
..................................................
การเสนอชื่อกรรมการ
แบบ ข.
12 พ.ย. 2564
Genco

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2564

12 พ.ย. 2564
Genco

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

12 พ.ย. 2564
Genco

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

10 พ.ย. 2564
Genco
แจ้งประธานกรรมการลาออก
1 ต.ค. 2564
Genco
แจ้งรองประธานกรรมการลาออก
1 ต.ค. 2564
Genco
แจ้งกรรมการลาออก
10 ส.ค. 2564
Genco

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

10 ส.ค. 2564
Genco

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

10 ส.ค. 2564
Genco

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564  (สอบทานแล้ว)

29 มิ.ย. 2564
Genco

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) โครงการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเชิงพาณิชย์

27 พ.ค. 2564
Genco

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

18 พ.ค. 2564
Genco

การลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ วิจัยเทคโนโลยี และ นวัตกรรม หรือ MOU โครงการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเชิงพาณิชย์

14 พ.ค. 2564
Genco

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

14 พ.ค. 2564
Genco

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

14 พ.ค. 2564
Genco

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564  (สอบทานแล้ว)

13 พ.ค. 2564
Genco

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

30 เม.ย. 2564
Genco

แจ้งรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

26 เม.ย. 2564
Genco

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และยังคงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

8 เม.ย. 2564
Genco

แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย

25  มี.ค. 2564
Genco
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
23 ก.พ. 2564
Genco

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล

23 ก.พ. 2564
Genco

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

23 ก.พ. 2564
Genco

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

23 ก.พ. 2564
Genco

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

19 ก.พ. 2564
Genco

การทำสัญญาเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารสำนักงานกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

3 ก.พ. 2564
Genco

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หน้า 1 l 2 l 3 I 4 I 5