หลักเกณฑ์การเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................


คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................
การเสนอเพิ่มวาระการประชุม
แบบ ก.
..................................................
การเสนอชื่อกรรมการ
แบบ ข.
19 พ.ค.2560
Genco
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
15 พ.ค.2560
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
15 พ.ค.2560
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พ.ค.2560
Genco
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค.2560
Genco
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์
12 พ.ค.2560
Genco
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
28 เม.ย.2560
Genco
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
27 เม.ย.2560
Genco
แจ้งการปรับเปลี่ยนวันหยุดทำการประจำปี 2560 ของบริษัทฯ
4 เม.ย.2560
Genco
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ GENCO-W1 ครั้งที่ 12 (ครั้งสุดท้าย)
31 มี.ค.2560
Genco
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
15 มี.ค.2560
Genco
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
27 ก.พ. 2560
Genco
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 11 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (GENCO-W1)
27 ก.พ. 2560
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
27 ก.พ. 2560
Genco
การงดจ่ายเงินปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
27 ก.พ. 2560
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2560
Genco
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
30 ธ.ค.2559
Genco
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
23 ธ.ค.2559
Genco
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
23 ธ.ค.2559
Genco
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2560
23 ธ.ค.2559
Genco
แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนท่านที่ลาออก
29 พ.ย.2559
Genco
แจ้งกรรมการลาออก
29 พ.ย.2559
Genco
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 10 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (GENCO-W1)
14 พ.ย.2559
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2559
11 พ.ย.2559
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พ.ย.2559
Genco
แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนท่านที่ลาออกและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการท่านใหม่
11 พ.ย.2559
Genco
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
05 ต.ค.2559
Genco
การลงนามต่ออายุสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิใน การดำเนินงานศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม)
30 ก.ย.2559
Genco
การลงนามต่ออายุสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิใน
การดำเนินงานศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม
30 ก.ย.2559
Genco
แจ้งกรรมการลาออก และการแต่งตั้งรองประธานกรรมการ
30 ก.ย.2559
Genco
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
30 ส.ค.2559
Genco
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 9 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ (GENCO-W1)
30 ส.ค.2559
Genco
การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทย่อย
15 ส.ค.2559
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
11 ส.ค.2559
Genco
แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนท่านที่ลาออก
11 ส.ค.2559
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)่
11 ส.ค.2559
Genco
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559่
15 ก.ค.2559
Genco
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
12 ก.ค.2559
Genco
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
12 ก.ค.2559
Genco
แจ้งการลาออกของรองประธานกรรมการ และการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทฯ ท่านใหม่
12 ก.ค.2559
Genco
หุ้นเพิ่มทุนของ GENCO เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
30 มิ.ย.2559
Genco
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
31 พ.ค.2559
Genco
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 8 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (GENCO-W1)
25 พ.ค.2559
Genco
แจ้งประธานกรรมการลาออก
16 พ.ค.2559
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
16 พ.ค.2559
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
16 พ.ค.2559
Genco
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
12 พ.ค.2559
Genco
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์
09 พ.ค.2559
Genco
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ
29 เม.ย.2559
Genco
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
01 เม.ย.2559
Genco
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
15 มี.ค.2559
Genco
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
29 ก.พ.2559
Genco
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ (GENCO-W1)
29 ก.พ.2559
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
29 ก.พ.2559
Genco
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559และงดจ่ายเงินปันผล
29 ก.พ.2559
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)
29 ก.พ.2559
Genco
งบการเงินรายปี 2558
23 ก.พ.2559
Genco
ชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางการจัดหาเงินลงทุนหลังจากบุคคลในวงจำกัด
ยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน
08 ก.พ.2559
Genco
ชี้แจงการที่บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด และบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ยกเลิกซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
29 ม.ค.2559
Genco
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
30 ธ.ค..2558
Genco
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
15 ธ.ค..2558
Genco
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
30 พ.ย.2558
Genco
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ (GENCO-W1)
13 พ.ย.2558
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
13 พ.ย.2558
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย.2558
Genco
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
27 ต.ค.2558
Genco
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2559
หน้า 1 l 2 l 3 I 4 I 5