หลักเกณฑ์การเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................


คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................
การเสนอเพิ่มวาระการประชุม
แบบ ก.
..................................................
การเสนอชื่อกรรมการ
แบบ ข.
24 ธ.ค.2563
Genco
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี พ.ศ. 2564
13 พ.ย.2563
Genco

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

13 พ.ย.2563
Genco

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

13 พ.ย.2563
Genco

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

9 ต.ค. 2563 
Genco

แจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

17 ก.ย. 2563
Genco

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3 ก.ย. 2563
Genco

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

19 ส.ค. 2563
Genco

กำหนดวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563

17 ส.ค. 2563
Genco

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

14 ส.ค. 2563
Genco

แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

14 ส.ค. 2563
Genco

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

14 ส.ค. 2563
Genco

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

31 ก.ค.2563
Genco

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

22 ก.ค.2563
Genco

กำหนดวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563

22 ก.ค.2563
Genco

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล

15 พ.ค.2563
Genco

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

15 พ.ค.2563
Genco

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

15 พ.ค.2563
Genco

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

15 พ.ค.2563
Genco

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของปี 2563

30 มี.ค.2563
Genco

ยกเลิกวันหยุดทำการของบริษัทฯ วันที่ 13-15 เมษายน 2563

26 มี.ค.2563
Genco

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

25 มี.ค.2563
Genco

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

25 มี.ค.2563
Genco

แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

16 มี.ค.2563
Genco

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

02 มี.ค.2563
Genco

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

28 ก.พ.2563
Genco

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล

28 ก.พ.2563
Genco

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

28 ก.พ.2563
Genco

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

28 ม.ค.2563
Genco

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และแต่งตั้งประธานและรองประธานกรรมการบริษัทฯ

25 ธ.ค.2562
Genco

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หน้า 1 l 2 l 3 I 4 I 5