หลักเกณฑ์การเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................


คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................
การเสนอเพิ่มวาระการประชุม
แบบ ก.
..................................................
การเสนอชื่อกรรมการ
แบบ ข.
25 ธ.ค.2562
Genco

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วง
หน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

25 ธ.ค.2562
Genco

แจ้งวันหยุดทำการประจำปี พ.ศ. 2563

13 พ.ย.2562
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
13 พ.ย.2562
Genco

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

13 พ.ย.2562
Genco
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
25 ก.ย.2562
Genco
แจ้งกรรมการลาออกและการปรับผังโครงสร้างองค์กร
13 ส.ค.2562
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 ส.ค.2562
Genco

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

13 ส.ค.2562
Genco

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ค.2562
Genco

แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

14 พ.ค.2562
Genco

แจ้งแต่งตั้งกรรมการ

14 พ.ค.2562
Genco

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

14 พ.ค.2562
Genco

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

14 พ.ค.2562
Genco
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
02 เม.ย.2562
Genco
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
02 เม.ย.2562
Genco
แจ้งกรรมการลาออก
30 เม.ย.2562
Genco

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

26 เม.ย.2562
Genco

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

15 มี.ค.2562
Genco

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

28 ก.พ.2562
Genco

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2561

27 ก.พ.2562
Genco

การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

27 ก.พ.2562
Genco

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

27 ก.พ.2562
Genco

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

30 ม.ค.2562
Genco

แจ้งการเพิ่มทุนบริษัทย่อย

หน้า 1 l 2 l 3 I 4 I 5