หลักเกณฑ์การเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................


คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................
การเสนอเพิ่มวาระการประชุม
แบบ ก.
..................................................
การเสนอชื่อกรรมการ
แบบ ข.
26 ธ.ค.2561
Genco

แจ้งแต่งตั้งรองประธานกรรมการ

04 ธ.ค.2561
Genco

แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562

04 ธ.ค.2561
Genco

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

13 พ.ย.2561
Genco

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

12 พ.ย.2561
Genco

แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนท่านที่ลาออก

12 พ.ย.2561
Genco

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

12 พ.ย.2561
Genco

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

28 ก.ย.2561
Genco

แจ้งรองประธานกรรมการลาออก

15 ส.ค.2561
Genco

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

14 ส.ค.2561
Genco

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

14 ส.ค.2561
Genco

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ค.2561
Genco

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

14 พ.ค.2561
Genco

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

14 พ.ค.2561
Genco

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

07 พ.ค.2561
Genco

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

30 เม.ย.2561
Genco
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
27 เม.ย.2561
Genco
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กกพ.ดำเนินการทบทวนการพิจารณา คำร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้าและเยียวยาความเสียหายให้แก่บริษัทย่อยของ GENCO
15 มี.ค.2561
Genco
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
26 ก.พ.2561
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
26 ก.พ.2561
Genco
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
26 ก.พ.2561
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 ก.พ.2561
Genco
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
หน้า 1 l 2 l 3 I 4 I 5