หลักเกณฑ์การเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................


คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................
การเสนอเพิ่มวาระการประชุม
แบบ ก.
..................................................
การเสนอชื่อกรรมการ
แบบ ข.
30 ธ.ค..2558
Genco
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
15 ธ.ค..2558
Genco
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
30 พ.ย.2558
Genco
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ (GENCO-W1)
13 พ.ย.2558
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
13 พ.ย.2558
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย.2558
Genco
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
27 ต.ค.2558
Genco
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2559
07 ต.ค.2558
Genco
หุ้นเพิ่มทุนของ GENCO เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2558
01 ต.ค.2558
Genco
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
25 ก.ย.2558
Genco
แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทฯ
21 ก.ย.2558
Genco
แจ้งกรรมการลาออก
31 ส.ค.2558
Genco
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (GENCO-W1)
19 ส.ค.2558
Genco
แจ้งประธานกรรมการลาออก
17 ส.ค.2558
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
14 ส.ค.2558
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค.2558
Genco
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
11 ส.ค.2558
Genco
หุ้นเพิ่มทุนของ GENCO เริ่มซื้อขายวันที่ 13 สิงหาคม 2558
05 ส.ค.2558
Genco
ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการห้ามขายหุ้นโดยสมัครใจของบุคคลที่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
05 ส.ค.2558
Genco
ชี้แจงแนวทางการลงุทนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด
04 ส.ค.2558
Genco
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
03 ส.ค.2558
Genco
แจ้งกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 1
28 ก.ค.2558
Genco
แจ้งผลการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) ของบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
09 ก.ค.2558
Genco
หุ้นเพิ่มทุนของ GENCO เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
30 มิ.ย.2558
Genco
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
29 พ.ค. 2558
Genco
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 4 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (GENCO-W1)
28 พ.ค. 2558
Genco
แจ้งการลงนามบันทึกข้อตกลงการเข้าทำการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ
บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
28 พ.ค. 2558
Genco
การอนุมัติในหลักการให้บริษัทฯเข้าซื้อหุ้นของบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด เพื่อลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวล
18 พ.ค. 2558
Genco
ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท
18 พ.ค. 2558
Genco
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท (แก้ไข)
15 พ.ค. 2558
Genco
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
15 พ.ค. 2558
Genco
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท
15 พ.ค. 2558
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
15 พ.ค. 2558
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พ.ค. 2558
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
15 พ.ค. 2558
Genco
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
08 พ.ค. 2558
Genco
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
30 เม.ย. 2558
Genco
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
16 เม.ย. 2558
Genco
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
07 เม.ย. 2558
Genco
หุ้นเพิ่มทุนของ GENCO เริ่มซื้อขายวันที่ 8 เมษายน 2558
01 เม.ย. 2558
Genco
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
25 มี.ค. 2558
Genco
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
20 มี.ค. 2558
Genco
เลื่อนการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ GENCO-W1
17 มี.ค. 2558
Genco
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ
13 มี.ค. 2558
Genco
เพิ่มทุนและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
11 มี.ค. 2558
Genco
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
09 มี.ค. 2558
Genco
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ(GENCO-W1) (แก้ไขครั้งที่ 2)
09 มี.ค. 2558
Genco
การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ GENCO-W1 (แก้ไข)
09 มี.ค. 2558
Genco
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ(GENCO-W1) (แก้ไข)
09 มี.ค. 2558
Genco
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ GENCO-W1
05 มี.ค. 2558
Genco
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
02 มี.ค. 2558
Genco
ชี้แจงขัอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการห้ามขายหุ้นโดยบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนในราคาต่ำ
27 ก.พ. 2558
Genco
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล (แก้ไขเพิ่มเติม)
27 ก.พ. 2558
Genco
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ (GENCO-W1)
27 ก.พ. 2558
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2557
27 ก.พ. 2558
Genco
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล
27 ก.พ. 2558
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2558
Genco
งบการเงินรายปี 2557
20 ก.พ. 2558
Genco
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ (ชี้แจงเพิ่มเติม)
04 ก.พ. 2558
Genco
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
28 ม.ค. 2558
Genco
การจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย
27 ม.ค. 2558
Genco
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ (ชี้แจงเพิ่มเติม)
23 ม.ค. 2558
Genco
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ
21 ม.ค. 2558
Genco
การเพิ่มทุน และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
08 ม.ค. 2558
Genco
หุ้นเพิ่มทุนของ GENCO เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มกราคม 2558
05 ม.ค. 2558
Genco
แบบรายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ GENCO-W1 ครั้งที่ 2 (F53-5)
หน้า 1 l 2 l 3 I 4 I 5