หลักเกณฑ์การเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................


คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
..................................................
การเสนอเพิ่มวาระการประชุม
แบบ ก.
..................................................
การเสนอชื่อกรรมการ
แบบ ข.
22 ธ.ค.2560
Genco
แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทฯ ท่านใหม่
14 ธ.ค.2560
Genco
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
14 ธ.ค.2560
Genco
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2561
13 พ.ย.2560
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย.2560
Genco
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
19 ต.ค. 2560
Genco
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อร่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงาน Pretreatment น้ำเสียชุบโลหะ โดยการร่วมทุนกับ OTANI (S) PTE. LTD. (ประเทศสิงค์โปร์)
29 ก.ย..2560
Genco
แจ้งประธานกรรมการลาออก
15 ส.ค.2560
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 ส.ค.2560
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 ส.ค.2560
Genco
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
19 พ.ค.2560
Genco
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
15 พ.ค.2560
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
15 พ.ค.2560
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พ.ค.2560
Genco
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค.2560
Genco
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์
12 พ.ค.2560
Genco
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
28 เม.ย.2560
Genco
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
27 เม.ย.2560
Genco
แจ้งการปรับเปลี่ยนวันหยุดทำการประจำปี 2560 ของบริษัทฯ
4 เม.ย.2560
Genco
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ GENCO-W1 ครั้งที่ 12 (ครั้งสุดท้าย)
31 มี.ค.2560
Genco
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
15 มี.ค.2560
Genco
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
27 ก.พ. 2560
Genco
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 11 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (GENCO-W1)
27 ก.พ. 2560
Genco
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
27 ก.พ. 2560
Genco
การงดจ่ายเงินปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
27 ก.พ. 2560
Genco
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2560
Genco
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
หน้า 1 l 2 l 3 I 4 I 5