:: Welcome to GENCO ::
 
 
 
 
Investor Relations
.........................................
Human Resource Department
............................................
Administrator
 
คลิ๊กเพื่ออ่าน
 

ทุกย่างทุกย่างก้าวของการเจริญเติบโตที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ GENCO เป็นบริษัทแห่งเดียวและแห่งแรกที่มีการบำบัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธีตามหลักมาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาเป็นที่ยอมรับทั่วไป มีภาครัฐโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมถือหุ้นใหญ่ เพื่อกำกับดูแลในการสร้างความเชื่อมั่นแก่โรงงานผู้ใช้บริการ และประชาชนโดยทั่วไป

ณ วันนี้ GENCO ย่างก้าวสู่ปีที่ 18 แล้ว โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 และในเดือนสิงหาคม 2540 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน

การให้บริการในปัจจุบัน ธุรกิจหลักของ GENCO คือให้บริการในด้านการบำบัดและกำจัดกากของเสียที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการฝังกลบที่ปลอดภัย (Secure Landfill) การปรับเสถียร (Stabilization) การผสมกากเชื้อเพลิง (Fuel Blending) และการบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) 

และบริษัทฯ ยังให้บริการตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติของกากของเสีย โดยเก็บตัวอย่างกากของเสียจากโรงงานลูกค้ามาทำการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทดลอง ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อการกำจัดที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสูงสุด โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

อีกหนึ่งขั้นตอนที่ GENCO ให้ความสำคัญทางด้านความปลอดภัย นั่นคือการขนส่ง โดยบริษัทฯ จะเลือกรถที่เหมาะสมกับการขนส่งกากแต่ละประเภท ก่อนการขนส่งทุกครั้งจะมีการเช็คสภาพรถ อุปกรณ์ฉุกเฉินประจำตัวรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ที่สำคัญพนักงานขับรถทุกคนจะได้รับการฝึกอบรม และทดสอบทักษะในเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นก่อนออกปฏิบัติงานจริง อีกทั้งต้องผ่านการสอบและได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 4 จากกรมการขนส่งทางบก

นอกจากนี้ GENCO ยังได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนต่างๆ อาทิเช่น ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการทำงานและจิตสำนึกตลอดจนความตระหนักในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงการต่างๆ ในการลดมลภาวะจากการปฏิบัติงานของโรงงานและตามสถาบันต่างๆ ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ให้บริการสาธารณประโยชน์ต่างๆ ให้กับชุมชน

GENCO ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ช่วยรณรงค์เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และผู้นำด้านการบำบัดกากอุตสาหกรรมครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้มาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 มอก. 18001 ด้วยเทคโนโลยีการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และถูกต้องตามหลักวิชาการ เรามาร่วมกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ GENCO เพราะ “เราบริการด้วยใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” 

 
Copyright © General Environmental Conservation Public l Privacy l Policy l Rule & Reguration