:: Welcome to GENCO ::
 
 
 
 
Investor Relations
.........................................
Human Resource Department
............................................
Administrator

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558


ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงคุณภาพชีวิต และชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี รวมถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปตรวจสุขภาพ ณ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 
 
 
 
 
 
 
:: TOP ::