:: Welcome to GENCO ::
 
 
 
 
Investor Relations
.........................................
Human Resource Department
............................................
Administrator

“งานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม” ที่ศูนย์บำบัดกากแสมดำ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558


บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการผู้จัดการ และนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ รองกรรมการผู้จัดการ ได้เปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ศูนย์บำบัดกากแสมดำ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี ซึ่งบริษัทฯ ได้รณรงค์ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้จัดมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นครั้งแรกจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เพื่อมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงกิจกรรมด้านต่างๆ อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือ และความสามัคคีการอยู่ร่วมกันต่อไปี
 
 
 
 
 
 
 
 
:: TOP ::