Investor Relations
.........................................
Human Resource Department
............................................
Administrator

         ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนละแวกใกล้เคียงศูนย์บำบัดกาก และศูนย์ฝังกลบกาก และจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

โครงการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานราชการส่งเสริมการจัดการขยะอุตสาหกรรม
         เนื่องด้วยบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมลงนามในสัญญาร่วมทุนถือหุ้นในบริษัทฯ มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นประกอบด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นทั่วไป ทำให้บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ตลอดจนให้ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้จัดทำแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ.2558- 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมด้านยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการเร่งรัดการนำกาก อุตสาหกรรมเข้าระบบโดยการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการทำงานที่สอดคล้องกัน ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการนำร่องการทดลองการพิจารณาอนุญาตนำกากออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ที่จังหวัดระยอง โดยจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานในจังหวัดระยอง ทั้งกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย และกากของเสียที่เป็นอันตราย

โครงการจัดสัมมนาให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
         ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและมองเห็นความสำคัญต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงได้จัดสัมมนาเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานที่ใช้บริการได้รับความรู้ ความเข้าใจสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมถึงการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมตั้งแต่โรงงานผู้ก่อกำเนิด ผู้ขนส่ง จนกระทั่งถึงผู้รับบำบัดกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

โครงการศูนย์สานสัมพันธ์ ที่ศูนย์บำบัดกากแสมดำ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่ใช้บริการ และหน่วยงานต่างๆ
         ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการให้บริการบำบัดและกำจัดกากของเสียอย่างครบ วงจรด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการบำบัดและกำจัด ด้วยขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นเมื่อขั้นตอนการบำบัดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกิดข้อร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียง บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง จึงเป็นที่มาของโครงการ “ศูนย์สานสัมพันธ์” เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการ และตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการบำบัดและกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม
         โครงการ “ศูนย์สานสัมพันธ์” ได้ให้ลูกค้าที่ใช้บริการและตัวแทนหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บำบัดกากแสมดำและ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการและตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ได้เห็นกระบวนการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ซึ่งกันและกัน ทั้งหมดนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงกระบวนการทำงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่ได้ควบคุมการปฎิบัติงานตลอดเวลา และพร้อมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน


โครงการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่ชุมชนใกล้เคียง
         บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัยแก่ชุมชนใกล้เคียงศูนย์บำบัดกากแสมดำ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี จึงได้จัดทำโครงการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อให้การบริการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่คนในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อำนวยความสะดวกให้แก่คนที่ไม่ค่อยมีเวลา ไปพบแพทย์ หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
         บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากคณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้บริการตรวจรักษาและให้ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน สร้างความพึงพอใจให้แก่ชุมชนที่ได้รับบริการเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการมีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดีจะส่งผลดีแก่สังคมที่อยู่ร่วมกัน

โครงการสานสัมพันธ์กิจกรรมเยาวชนโรงเรียนวัดแสมดำ
         นับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินงานที่ศูนย์บำบัดกากแสมดำ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี มีความสัมพันธ์และได้รับการยอมรับจากชุมชนตลอดมาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของโรงเรียนวัดแสมดำ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของเยาวชนในชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักว่าเยาวชนมีความสนใจที่แตกต่างกันควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงสร้างสรรค์กิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งในรูปแบบร่วมกิจกรรมในวันเด็ก และกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนเพื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

โครงการกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
         บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดได้ยึดถือตามแนวนโยบายขององค์กรในการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน การบริหารและการจัดการด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อชุมชน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ในบริเวณศูนย์บำบัดกากแสมดำ เพื่อให้ต้นไม้ได้เจริญเติบโต ในการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม ช่วยสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง นอกจากจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือและความสามัคคีการอยู่ร่วมกันในศูนย์บำบัดกากแสมดำต่อไป

โครงการปรับปรุงทัศนียภาพเพื่อพัฒนาศูนย์บำบัดกากแสมดำในกิจกรรม Big Cleaning Day
         เนื่องจากศูนย์บำบัดกากแสมดำ เป็นศูนย์กลางในการบำบัดและกำจัดของเสียอุตสาหกรรม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปรับเสถียร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับสถานที่บำบัดของเสียอุตสาหกรรม และทัศนียภาพรอบๆ ศูนย์บำบัดกากแสมดำ เพราะตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจต้องเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการปรับปรุงทัศนียภาพเพื่อพัฒนาศูนย์บำบัดกากแสมดำในกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมจากผู้ใช้บริการ และหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาร่วมกันในสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่เพื่อนพนักงานด้วยกัน โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง          โดยมุ่งหวังที่จะทำให้สังคมไทยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสังคมที่น่าอยู่ และทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดำรงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

 

 
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ดาวน์โหลด