:: Welcome to GENCO ::
 
 
 
 
Investor Relations
.........................................
Human Resource Department
............................................
Administrator
การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ก่อให้เกิดกากของเสียจากกระบวนการผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหากไม่มีการ ควบคุมดูแล ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง กากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการผลิตสินค้าอุปโภคของโรงงาน อุตสาหกรรม เหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาเป็น อันตราย ต่อสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทย

....................................................................................................................................................................................
 
คลิ๊กเพื่ออ่าน
 

ทุกย่างทุกย่างก้าวของการเจริญเติบโตที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ GENCO เป็นบริษัทแห่งเดียวและแห่งแรกที่มีการบำบัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธีตามหลักมาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาเป็นที่ยอมรับทั่วไป มีภาครัฐโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมถือหุ้นใหญ่ เพื่อกำกับดูแลในการสร้างความเชื่อมั่นแก่โรงงานผู้ใช้บริการ และประชาชนโดยทั่วไป

ณ วันนี้ GENCO ย่างก้าวสู่ปีที่ 18 แล้ว โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 และในเดือนสิงหาคม 2540 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน

การให้บริการในปัจจุบัน ธุรกิจหลักของ GENCO คือให้บริการในด้านการบำบัดและกำจัดกากของเสียที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการฝังกลบที่ปลอดภัย (Secure Landfill) การปรับเสถียร (Stabilization) การผสมกากเชื้อเพลิง (Fuel Blending) และการบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) 

และบริษัทฯ ยังให้บริการตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติของกากของเสีย โดยเก็บตัวอย่างกากของเสียจากโรงงานลูกค้ามาทำการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทดลอง ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อการกำจัดที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสูงสุด โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

อีกหนึ่งขั้นตอนที่ GENCO ให้ความสำคัญทางด้านความปลอดภัย นั่นคือการขนส่ง โดยบริษัทฯ จะเลือกรถที่เหมาะสมกับการขนส่งกากแต่ละประเภท ก่อนการขนส่งทุกครั้งจะมีการเช็คสภาพรถ อุปกรณ์ฉุกเฉินประจำตัวรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ที่สำคัญพนักงานขับรถทุกคนจะได้รับการฝึกอบรม และทดสอบทักษะในเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นก่อนออกปฏิบัติงานจริง อีกทั้งต้องผ่านการสอบและได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 4 จากกรมการขนส่งทางบก

นอกจากนี้ GENCO ยังได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนต่างๆ อาทิเช่น 

ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการทำงานและจิตสำนึกตลอดจนความตระหนักในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สนับสนุนโครงการต่างๆ ในการลดมลภาวะจากการปฏิบัติงานของโรงงานและตามสถาบันต่างๆ ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ให้บริการสาธารณประโยชน์ต่างๆ ให้กับชุมชน

GENCO ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ช่วยรณรงค์เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และผู้นำด้านการบำบัดกากอุตสาหกรรมครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้มาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 มอก. 18001 ด้วยเทคโนโลยีการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และถูกต้องตามหลักวิชาการ เรามาร่วมกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ GENCO เพราะ “เราบริการด้วยใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” 

....................................................................................................................................................................................
     
8 เม.ย. 2564

แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย

25 มี.ค. 2564

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

23 ก.พ.2564

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล

23 ก.พ.2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

23 ก.พ.2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

23 ก.พ.2564

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

 
   
รายงานการกำกับดูแลกิจการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นโยบายบริษัท
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งบการเงิน
รายงาน 56-1
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 
....................................................................................................................................................................................
 
   

รายงานประจำปี 2563

ในนามของคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

 
....................................................................................................................................................................................
 
Copyright © General Environmental Conservation Public l Privacy l Policy l Rule & Reguration