Skip links

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเยี่ยม

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
Genco ได้ต้อนรับ…
ผอ.จินดา เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และคณะเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมภายใต้ “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในอุตสาหกรรม” ณ ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
“เจนโก้ บริการด้วยใจ ยึดมั่นในมาตรฐาน จัดการครบวงจร”

#Genco #www.genco.co.th