Skip links

เกี่ยวกับ เจนโก้

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ก่อให้เกิดกากของเสียจากกระบวนการผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหากไม่มีการควบคุมดูแลให้เป็นไปอย่างถูกต้องกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการผลิตสินค้าอุปโภคของโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทย

จากความมุ่งหวังของภาครัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดตั้งบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือเจนโก้ ขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับผลกระทบจากกากอุตสาหกรรมที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปี 2537 ที่ เจนโก้ ถูกจัดตั้งขึ้นในฐานะบริษัทจำกัด จนกระทั่งเติบโตเป็นบริษัทมหาชนในปัจจุบันโดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ร่วมถือหุ้นหลักของเจนโก้เพื่อกำกับดูแลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,122,297,625 บาท โครงสร้างผู้ถือหุ้นของเจนโก้ประกอบด้วยประชาชนและนักลงทุนทั่วไปจำนวน 85.29% กระทรวงอุตสาหกรรม 13.37% และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 1.34%

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน 1,122,297,625 บาท  (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) 
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,122,297,625 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 บาท

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

Vision & MISSION

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารและจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

พันธกิจ (MISSION)

  • ธำรงรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ ในความเป็นผู้นำของการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม
  • รักษามาตรฐานในการบำบัดและกำจัดของเสียอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล
  • ธำรงรักษาชื่อเสียงของผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ
  • พัฒนาสายธุรกิจใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับสายธุรกิจปัจจุบันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจร
  • ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1.

นายอังคณี วรทรัพยประธานกรรมการ

2.

นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริกรรมการ

3.

นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์กรรมการ

4.

นางบุปผา กวินวศินกรรมการ

5.

นางสาวนันทกาญจน์ ทองประพาฬกรรมการ

6.

นายอัศวิน วิภูศิริกรรมการ

7.

ดร.สมยศ แสงสุวรรณกรรมการ

8.

นายบุรินทร์ อมรพิชิตกรรมการ

1.

 

นายเมธี เอื้ออภิญญกุลประธานที่ปรึกษา

1.

นายอังคณี วรทรัพย์ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริกรรมการตรวจสอบ

3.

นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์กรรมการตรวจสอบ

1.

นายอัศวิน วิภูศิริประธานกรรมการบริหาร

2.

ดร.สมยศ แสงสุวรรณกรรมการบริหาร

3.

นายบุรินทร์ อมรพิชิตกรรมการบริหาร

4.

นางสาวนันทกาญจน์ ทองประพาฬกรรมการบริหาร

1.

นายอังคณี วรทรัพย์ประธาน

2.

นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.

นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะผู้บริหาร

1.

นายอัศวิน  วิภูศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.

นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการผู้จัดการ

3.

นางสาวปัญญา พลพิพัฒน รองกรรมการผู้จัดการ

แผนผังองค์กร

องค์กรชั้นนำในการบริหาร
และจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์