Skip links

งบการเงิน

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2566  

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2566  

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566  

งบการเงิน ประจำปี 2566       

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2565       

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2565       

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565       

งบการเงิน ประจำปี 2564        

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2564       

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2564       

งบการเงิน ประจำปี 2564            

งบการเงิน ประจำปี 2563            

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2563       

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2563       

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563       

งบการเงิน ประจำปี 2562            

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2562       

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2562       

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562       

งบการเงิน ประจำปี 2561            

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2561            

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561            

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561            

งบการเงิน ประจำปี 2560         

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2560         

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2560         

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2560         

งบการเงิน ประจำปี 2559         

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559         

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2559         

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559         

งบการเงิน ประจำปี 2558         

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2558         

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2558         

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2558         

งบการเงิน ประจำปี 2557      

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557      

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2557      

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557         

งบการเงิน ประจำปี2556         

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2556         

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2556         

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2556         

งบการเงิน ประจำปี 2555

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2555

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2555

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2555

งบการเงิน ประจำปี 2554

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2554 

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2554 

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2554 

งบการเงิน ประจำปี 2553  

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2553  

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2553  

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2553  

งบการเงิน ประจำปี 2552  

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2552

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2552

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2552

งบการเงิน ประจำปี 2551

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2551

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2551

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2551

งบการเงิน ประจำปี 2550

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2550

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2550

งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2550

องค์กรชั้นนำในการบริหาร
และจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์