Skip links

ต้อนรับกรมโรงงานอุตสาหกรรเข้าเยี่ยมชมหลุมฝังกลบ

ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการปิดหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายแบบถาวร (Permanent Capping) MODULE 1 CELL 3 & CELL 4 นำโดยนายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี

พร้อมกันนี้นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการผู้จัดการ และตัวแทนบริษัทฯ ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรที่เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการปิดหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายแบบถาวร เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้ไปประกอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตราย ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

“เจนโก้ บริการด้วยใจ ยึดมั่นในมาตรฐาน จัดการครบวงจร”
#genco #www.genco.co.th