Skip links

รายงานการกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน  (Code of Best Practices for Directors of Listed Companies)” และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance)  ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แนวทางไว้

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการแบบยั่งยืน และคำนึงถึงความรับผิดชอบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การทำงานของบริษัทฯ มิได้มุ่งเน้นความสำเร็จทางด้านธุรกิจเท่านั้น แต่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงาน และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดังนี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ โดยมีหลักการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วยหลัก 8 ประการ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีและเป็นผู้นำด้านการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมในประเทศไทยปฎิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกำหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมี้

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้มีการสอบทานการปฎิบัติงานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าปฎิบัติงานมีระบบการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงานภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และกฎหมาแรงงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติว่าพนักงานผู้นั้นจะมีตำแหน่ง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ชนชั้น หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่อย่างใด บริษัทฯ ปฎิบัติตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน ข้อกฎหมายว่าด้วยเรื่องการใช้แรงงานกับสมาคมองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี รวมทั้งไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย มีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน และแขกผู้มาเยี่ยมชมให้ปลอดจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและคุณภาพการให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการทำสัญญา มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน หรือการบริการเพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการปฎิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแลตามระยะเวลาที่กำหนด มีการจัดอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกของพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักและร่วมจัดการลดความเสี่ยงในด้านดังกล่าวภายในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และยินดีมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

8. การมีนวัตกรรม บริษัทฯ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่เพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น